Metodoloxías

Actividades iniciais

 •  Actividades que se levan a cabo antes de iniciar calquera proceso de ensino-aprendizaxe a fin de co√Īecer as competencias, intereses e/ou motivaci√≥ns que pos√ļe o alumnado para o logro dos obxectivos que se queren alcanzar, vinculados a un programa formativo. Con ela pret√©ndese obter informaci√≥n relevante que permita articular a docencia para favorecer aprendizaxes eficaces e significativos, que partan dos saberes previos do alumnado.

An√°lise de fontes documentais

 •  T√©cnica metodol√≥xica que sup√≥n a utilizaci√≥n de documentos audiovisuais e/ou bibliogr√°ficos (fragmentos de reportaxes documentais ou pel√≠culas, noticias de actualidade, paneis gr√°ficos, fotograf√≠as, biograf√≠as, artigos, textos lexislativos, etc.) relevantes para a tem√°tica da materia con actividades especificamente dese√Īadas para a an√°lise dos mesmos. P√≥dese empregar como introduci√≥n xeral a un tema, como instrumento de aplicaci√≥n do estudo de casos, para a explicaci√≥n de procesos que non se poden observar directamente, para a presentaci√≥n de situaci√≥ns complexas ou como s√≠ntese de contidos de car√°cter te√≥rico ou pr√°ctico.

Debate virtual

 •  T√©cnica de din√°mica de grupos que xira en torno a unha discusi√≥n onde as persoas dialogan sobre un tema espec√≠fico seguindo un esquema previsto. Interv√©n un moderador, que leva o debate. Desenv√≥lvese a trav√©s dun contorno virtual de aprendizaxe mediante ferramentas de comunicaci√≥n s√≠ncrona (Chat) ou as√≠ncrona (foro).

Aprendizaxe colaborativa

 •  Conxunto de procedementos de ensino-aprendizaxe guiados de forma presencial e/ou apoiados con tecnolox√≠as da informaci√≥n e as comunicaci√≥ns, que se basean na organizaci√≥n da clase en pequenos grupos nos que o alumnado traballa conxuntamente na resoluci√≥n de tarefas asignadas polo profesorado para optimizar a s√ļa propia aprendizaxe e a dos outros membros do grupo.

Discusión dirixida

 • T√©cnica de din√°mica de grupos na que os membros dun grupo discuten de forma libre, informal e espont√°nea sobre un tema, a√≠nda que poden estar coordinados por un moderador.

Esquemas

 • Un esquema √© a representaci√≥n gr√°fica e simplificada da informaci√≥n que conleva uns determinados contidos de aprendizaxe.

Estudo de casos

 •  Metodolox√≠a onde o suxeito se enfronta ante a descrici√≥n dunha situaci√≥n espec√≠fica que suscita un problema que ten que ser comprendido, valorado e resolto por un grupo de persoas, a trav√©s dun proceso de discusi√≥n. O alumno sit√ļase ante un problema concreto (caso), que lle describe unha situaci√≥n real da vida profesional, e debe ser capaz de analizar unha serie de feitos, referentes a un campo particular do co√Īecemento ou da acci√≥n, para chegar a unha decisi√≥n razoada a trav√©s dun proceso de discusi√≥n en pequenos grupos de traballo.

Eventos científicos e/ou divulgativos

 • Actividades realizadas polo alumnado que implican a asistencia e/ou participaci√≥n en eventos cient√≠ficos e/ou divulgativos (congresos, xornadas, simposios, cursos, seminarios, conferencias, exposici√≥ns, etc.) co obxectivo de profundar no co√Īecemento de temas de estudo relacionados coa materia. Estas actividades proporcionan ao alumnado co√Īecementos e experiencias actuais que incorporan as √ļltimas novidades referentes a un determinado √°mbito de estudo.

Foro virtual

 • Espazo de discusi√≥n informal destinado aos estudantes para o tratamento dun tema ou problema, que se desenvolve a trav√©s dun contorno virtual de aprendizaxe mediante ferramentas de comunicaci√≥n as√≠ncrona (foro).

Glosario

 • Un glosario √© un recurso que consiste na explicaci√≥n e contextualizaci√≥n dun conxunto de termos ou conceptos propios dun material especializado para facilitar a s√ļa comprensi√≥n.

Investigación (Proxecto de investigación)

 • Proceso de ensinanza orientado √° aprendizaxe do alumnado mediante a realizaci√≥n de actividades de car√°cter pr√°ctico a trav√©s das que se propo√Īen situaci√≥ns que requiren ao estudante identificar un problema obxecto de estudo, formulalo con precisi√≥n, desenvolver os procedementos pertinentes, interpretar os resultados e sacar as conclusi√≥ns oportunas do traballo realizado.

Lecturas

 • Son un conxunto de textos e documentaci√≥n escrita que se recolleron e editaron como fonte de profundizaci√≥n nos contidos traballados.

Mapa conceptual

 • T√©cnica de traballo individual que consiste en establecer relaci√≥ns entre os conceptos clave duns contidos. Son representaci√≥ns de relaci√≥ns entre conceptos. Est√°n formados por conceptos e palabras de enlace formando frases. Te√Īen unha orde que depende das relaci√≥ns e que vai en grao sumo do importante e xeral aos exemplos e detalles.

Mesa redonda

 • T√©cnica de din√°mica de grupos en que un grupo de especialistas nun tema, que te√Īen puntos de vista diverxentes ou contraditorios, levan a cabo unha discusi√≥n diante dun grupo coordinados por un moderador.

Obradoiro

 • Modalidade formativa orientada √° aplicaci√≥n de aprendizaxes na que se poden combinar diversas metodolox√≠as/probas (exposici√≥ns, simulaci√≥ns, debates, soluci√≥n de problemas, pr√°cticas guiadas, etc) a trav√©s da que o alumnado desenvolve tarefas eminentemente pr√°cticas sobre un tema espec√≠fico, co apoio e supervisi√≥n do profesorado.