Perfiles e funcións


 

Cadro sintético de figuras e funcións

As funci√≥ns xerais asumidas en relaci√≥n a cada unha das figuras que interve√Īen nos procesos de dese√Īo e visualizaci√≥n da planificaci√≥n docente a nivel de centros, titulaci√≥ns e materias en GADU son:
 
ampliar imaxe
 
 
A Dirección do Centro, para a que se contempla un perfil específico no sistema informatizado da Guía de Harmonización da Docencia Universitaria (GADU), é a responsable de xestionar a elaboración da Guía Docente do Centro e da publicación da oferta académica.
A Guía Docente de Centro recollerá toda a información de interese para o alumnado e o profesorado sobre o seu funcionamento, organización, estrutura, actividades, infraestrutura, calendario, titulacións e as guías docentes das materias de cada unha das titulacións, así como toda aquela información que o centro considere de interese para o mellor desenvolvemento dos servizos que dirixe ás persoas vinculadas coa actividade do centro.
Entorno a este perfil o centro poderá asignar a outras persoas entre o seu profesorado, alumnado e persoal de administración e servizos, que darán apoio á elaboración da guía docente de centro, a que terán acceso a través do sistema informatizado.
 
 
 
O Profesorado Responsable de Titulación, para o que se contemplan este perfil de traballo no sistema informatizado da Guía de Harmonización da Docencia Universitaria (GADU), é o responsable de coordinar e supervisar a elaboración da Guía Docente da Titulación.
A Gu√≠a Docente da Titulaci√≥n contempla o perfil de competencias da titulaci√≥n, o plan de estudos coa relaci√≥n de materias coas s√ļas correspondentes gu√≠as docentes, o calendario, os itinerarios, os horarios as√≠ coma toda aquela informaci√≥n de interese relacionada coa titulaci√≥n.
A persoa responsable da titulaci√≥n √© por omisi√≥n o decano/a da facultade ou, no seu caso, o director/a da escola. Para os actuais t√≠tulos de primeiro e segundo ciclo, as√≠ como para os futuros t√≠tulos de grao, a Universidade poder√° nomear, a proposta da Xunta de Centro, un Profesor/a Responsable de Titulaci√≥n (PRT) con labores de coordinaci√≥n vertical do plano de estudos e de elaboraci√≥n da gu√≠a da titulaci√≥n. Cada centro poder√° propor o nomeamento dun responsable por cada titulaci√≥n oficial existente. Para os Programas Oficiais de Posgrao, actuar√° como Profesor Responsable de Titulaci√≥n (PRT) o que figura como coordinador/a de cada m√°ster oficial. O coordinador ser√° quen de solicitar que o Coordinador do Soporte √° Docencia (SD) dea acceso individualizado a todos aqueles docentes que non son da Universidade da Coru√Īa.
Os Estudios Propios de Posgrao poderán utilizar o sistema informatizado desenvolvido pola Universidade. Neste caso solicitarán o acceso á aplicación directamente ao Coordinador do Soporte á Docencia quen se ocupará de facilitar o proceso de elaboración e publicación das guías das materias e da titulación.
 
 
 
O Departamento √© o responsable de actualizar o profesorado de acordo co seu Plan de Ordenaci√≥n Docente (POD), distribu√≠r a docencia das materias entre o profesorado do departamento asignando para cada unha a un profesor/a que actuar√° como coordinador/a da materia, revisar e validar as gu√≠as docentes das materias elaboradas polo profesorado do departamento para a s√ļa publicaci√≥n e utilizar os informes xerados pola aplicaci√≥n inform√°tica sobre o estado da docencia no √°mbito do departamento respecto das titulaci√≥ns nas que desenvolve a actividade docente.
Cando haxa un só profesor/a por materia, este/a será tamén o coordinador/a. Cando na docencia dunha materia participen máis dun profesor/a o departamento, previo acordo entre o profesorado, asignará a un como coordinador da materia.
A persoa que asume a responsabilidade nas funcións que corresponden ao departamento é por omisión o director/a do departamento. Para os actuais títulos de primeiro e segundo ciclo, así como para os futuros títulos de grao, a Universidade poderá nomear, a proposta do Consello de Departamento, un profesor/a Coordinador/a Departamental de Guías (CDG) con labores de coordinación das guías docentes correspondentes ao seu departamento. Esencialmente velará pola elaboración en prazo das guías que lle correspondan, coordinarase cos Responsables de Titulación cando proceda e contribuirán á resolución dos posibles problemas que poidan xurdir.
 
 
O Profesorado, para o que se contemplan este perfil de traballo no sistema informatizado da Guía de Harmonización da Docencia Universitaria (GADU), é o responsable de elaborar a Guía Docente da Materia e a Guía de Aprendizaxe.
Entorno á figura do profesorado contémplase un dobre perfil: a do Profesorado Coordinador e a do Profesorado da Materia.
No plano da elaboración da Guía Docente da Materia, segundo á asignación da docencia que realice o departamento, daranse as seguintes situacións:
  1. Naqueles casos en que a docencia dunha materia estee asignada a un só profesor, este será o coordinador e responsable de elaborar a guía docente da materia.
  2. Se na docencia dunha materia participa m√°is dun profesor o departamento asignar√° a un deles como coordinador. O resultado da gu√≠a docente deber√° ser acordado polo conxunto do profesorado da materia previa √° s√ļa edici√≥n na aplicaci√≥n inform√°tica. Ter√°n acceso para editar a gu√≠a docente da materia todos os profesores da mesma. Ser√° o coordinador o encargado de enviala unha vez que se elabore, sendo o responsable de decidir en √ļltima instancia sobre as discrepancias que se poidan presentar.
No plano da elaboración da Guía de Aprendizaxe o profesorado disporá dun espazo no Campus Virtual para xestionar a actividade docente que desenvolva no contexto de cada grupo.